Laden...

Wiki Index

bouwsteen: actieve leden werven en behouden
Buglist
Welkom
To do-list
Wat is een voorlopige voorziening?
1 Over Milieudefensie
De Organisatie
Friends of the Earth International
Lokale Afdelingen
Visie en Missie
2 Over JMA
JMA De Organisatie
Visie, Missie en Algemene Doelstellingen
Werkgroepen
Acties en Campagnes
3 Milieuthema's
Energie
Klimaat
Natuur
Voedsel
Vee-industrie
Biomassa dossier
4 Campagnes en Acties
Bijensterfte
Maximumsnelheid
Worse than Bad (2012)
5 Organiseren
Bouwsteen betrekken van mensen
Handleiding Flyeractie
Handleiding marktkraam
Handleiding Subsidie Aanvragen
Presentaties ledendag x-x-2012
6 Juridisch
1. Uitleg van juridische begrippen.
2. inspreken, procederen, klagen, verzoeken om handhaving, verzoeken om informatie(Wob)
7. Verwijzingen naar andere kennissites en adviseurs
Inleiding juridisch
3. Tips en tools
4. Belangrijkste wetten en regelingen met betrekking tot de leefomgeving
5. Informatie over campagnes van Milieudefensie
6. Antwoorden op vragen juridisch forum
7 Lokale Afdelingen
Abcoude/Baambrugge
Amstelveen
Oosterhout
Spijkenisse
Voorschoten
Maastricht
Oosterhesselen / Coevorden
Twente
Groningen
Arnhem
Amsterdam
Bergen
Dronten
Haarlem
Bulderbos
Heemskerk
Heerhugowaard
Lelystad
Waterland
Zaanstreek
Zwaagdijk
Capelle a/d Ijssel
Delft
Den Haag
Dordrecht
Gouda
Hellevoetsluis
Krimpen aan de IJssel
Leiden
Leiderdorp
Rotterdam
Schiedam
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zwijndrecht
Amersfoort
Barneveld
Bunnik
Culemborg
Deventer
Duiven
Elburg
Heumen
Nijmegen
Soest
Veenendaal
Ede
Zutphen
Damwoude
Leeuwarden
Opsterland
Breda-Ulvenhout
Westerveld
Den Bosch
Geldrop-Mierlo
Heerlen
Meerssen
Roermond
Sittard-Geleen
Son en Breugel
Uden-Heesch
Tiel
Venlo
Venray
Vianen
Vught
Hoe kan ik reageren?
Bestemmingsplan in nieuwe Wro
Beïnvloeding besluitvorming
De beroepsprocedure
De bezwaarprocedure (hoofdstuk 6 en 7 Awb)
Hoe is de inspraak op overheidsbesluiten geregeld?
Hoe kan ik zorgen voor aanscherping van milieuregels (actualisering) van een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning)?
Hoe krijg ik inzage in een dossier van een bedrijf en de vergunning?
Hoe stel ik beroep in?
Hoe word ik belanghebbende?
Hoe wordt een aanvraag voor een vergunning met betrekking tot een Natura-2000 gebied beoordeeld?
Intro Bezwaar en beroep
Intro Wabo / Omgevingsvergunning
Projectbesluit in Wro
Ruimtelijke plannen op Rijksniveau
Verzoek tot handhaving: aankloppen bij het bevoegd gezag
Wat is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure?
Wat kan ik doen als een overheid weigert een besluit te nemen of niets doet?
Wat moet er in mijn bezwaar- of beroepschrift staan?
Wat staat in een checklist bestemmingsplan buitengebied?
Legt een bezwaar of beroep een activiteit direct stil (voorlopige voorziening of schorsing)?
Wat is het relativiteitsbeginsel?
Extra inspraakmogelijkheden
Kan ik in hoger beroep gaan?
Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben over de gang van zaken?
Bedenkingen en bezwaarschrift tegen bomenkap
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn groep als belanghebbende wordt aangemerkt?
Kan ik nog wat doen na de vaststelling van het besluit?
Wie neemt uiteindelijk het besluit?
Hoe lang en waar ligt een besluit ter inzage?
Modelbezwaarschrift
Wat is een bezwaarprocedure?
Wanneer organiseert de gemeente een hoorzitting?
Wanneer zijn we als groep belanghebbende?
Hoe vergroot ik mijn invloed op de besluiten van de overheid?
Zijn bezwaren tegen ruimtelijke plannen de enige mogelijkheid om een bouwplan te stoppen?
Hoe dien ik een klacht in bij de gemeente?
Vergunning natuurbescherming
Beheerplannen
Dwangsom (Afdeling 5.4 Awb)
Gewijzigde Woningwet: gevolgen voor vergunningplicht en -vrij bouwen
Kan ik invloed uitoefenen op de inhoud van een inpassingsplan?
Kan ik invloed uitoefenen op de inhoud van een beheersverordening?
Hoe zorg ik voor herziening van een bestemmingsplan?
Bij wie kan ik aankloppen als gemeente weigert handhavend op te treden tegen overtreding van bestemmingsplan voorschriften
Wat zijn mijn inspraakmogelijkheden?
Heeft klagen over geluidhinder door luchtvaart zin?
Kan ik een illegale situatie laten ophouden?
Wat kan ik doen als een bedrijf zich niet aan milieuregels houdt?
Wanneer is een vergunning verplicht met betrekking tot een Natura 2000-gebied?
Procedure vergunningverlening natuur
Vergunning in een beschermd natuurmonument
Toezicht en handhaving in Wro
Flexibele bestemmingsplannen
Procedure aanwijzing van natuurgebieden
Procedure voor de aanwijzing van een Natura 2000-gebied
Hoe komt een inpassingsplan tot stand?
Is het verboden om gebied in strijd met de bestemming te gebruiken?
Hoe gaat het met illegale situaties als een beheersverordening wordt opgesteld?
Kan ik invloed uitoefenen op de inhoud van een bestemmingsplan?
Wanneer dien ik een klacht in bij de politie?
Verzoek tot handhaving: aangifte doen bij de politie of de officier van justitie inschakelen
Hoe kan ik een verzoek tot handhaving indienen bij de gemeente?
Hoe maak ik bezwaar tegen een vergunningvrij bouwwerk?
Hoe weet ik of de milieuregels in een vergunning voldoende zijn?
Energiebesparing in de omgevingsvergunning voor milieuaspecten (voorheen milieuvergunning)
Verzoek tot handhaving: een bedrijf voor de rechter dagen
Wat kan ik doen aan stankoverlast van een bedrijf?
Hoe verloopt de procedure voor een omgevingsvergunning voor bouwen?
Bouwen met of zonder vergunning: hoe bezwaar maken?
Hoe maak ik bezwaar tegen een bouwwerk met een lichte vergunning?
Hoe voorkom ik dat men direct met bouwwerkzaamheden begint zodra een plan is vastgesteld?
De gemeente wijzigt een bestemmingsplan: wat kan ik doen?
Hoe kan ik reageren op een ontwerp-bestemmingsplan?
Inspraak en rechtspraak in Wro
Ruimtelijke ordening op rijksniveau: Structuurschema
Beheersverordening in Wro
Wie kunnen zienswijzen indienen?
Wat doet een bestuursorgaan met een zienswijze?
Wat moet er in een zienswijze staan?
Welke milieuvoorschriften zijn mogelijk in een omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning)?
Wabo / Omgevingsvergunning - handhaving
Omgevingsvergunning voor milieu (voorheen milieuvergunning)
Wabo / Omgevingsvergunning - procedure
Regeling omgevingsrecht (Mor)
Omgevingsloket
Tracewet, interventie bestemmingsplan
Provinciaal belang in Wro
Coordinatieregeling in Wro
Gemeentelijke structuurvisie: hoe geef ik mijn mening?
Wanneer moet een Wabo procedure worden gecoördineerd met andere procedures?
Geurhinder landbouw en veeteelt
Wanneer moet, of mag, de procedure voor de verlening van een Wabo vergunning worden aangehouden?
Verordening in Wro
Proactieve aanwijzingen van rijk en provincies mbt Wro
Checklist bestemmingsplan buitengebied
Wanneer wordt de coordinatieregeling toegepast?
Kan ik invloed uitoefenen op de inhoud van een projectbesluit?
Heb ik invloed op de inhoud van een proactieve aanwijzing?
Informatie
Natuur en landschap
Zonering en geluidhinder
Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten
Milieueffectrapportage
Milieujaarverslag (Wet milieubeheer en Besluit milieuverslaglegging)
Op welke wijze kan ammoniakuitstoot worden beperkt?
Hoe weet ik of een stuk openbaar moet zijn?
Zijn alle ruimtelijke plannen via internet beschikbaar?
Aanleg van weg (of spoorlijn) door het rijk
Intro Ruimtelijke ordening
Omgevingswetten en regelingen
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
Crisis- en herstelwet (Chw)
Inpassingsplan in Wro
Structuurvisie in Wro
Wat is de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?
Wat staat er in een gemeentelijke structuurvisie?
Wat staat er in een provinciale structuurvisie?
Activiteitenbesluit
Wet Luchtkwaliteit
Natura 2000
Wetlands Conventie
Tracewet
Wat behelst de nieuwe stankwet?
Vergunningvrije bouwwerken
Wet ammoniak en veehouderij (Wav): nieuwe eisen
Flora- en faunawet
Wanneer moeten compensatiemaatregelen genomen worden in het kader van Natura-2000 en aan welke eisen moet die compensatie voldoen?
Wanneer is er sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang die een ingreep in of nabij een Natura-2000 gebied kunnen rechtvaardigen?
Verdrag van Bern
Verdrag van Bonn
Vogelrichtlijn
Natuurbeschermingswet 1998
Beschermde natuurmonumenten
Wat doet de overheid aan problemen die veehouderij veroorzaakt?
Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Wat is het Besluit landbouw milieubeheer?
Landbouw: wet- en regelgeving
Gemeentelijke kapverordening
Welke soorten flora en fauna zijn beschermd?
Wet geluidhinder (Wgh)
Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?
Speciale milieuregels voor veiligheid
Algemene milieuregels voor bedrijven (AMvBs artikel 8.40 Wm)
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Wet Milieubeheer (Wm)
Wat is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet?
Habitatrichtlijn
Wat is het belang van een provinciale verordening?
Nota Ruimte
Wat regelt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?
Wat staat er in een rijksstructuurvisie?
Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro)
Waar dient een structuurvisie voor?
Bescherming van flora, fauna en natuurgebieden
Wat is de AMvB Ruimte?
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Omgevingswet
Tools en tips
Handboek Behoud het Landschap 2011 Hoofdstuk 1
Handboek Behoud het Landschap 2011 Hoofdstuk 2
Handboek Behoud het Landschap 2011 Hoofdstuk 3
Handboek Behoud het Landschap 2011 Hoofdstuk 4
Handboek Behoud het Landschap 2011 Hoofdstuk 6
Hoe kan ik via de politie rookoverlast aanpakken?
Kan ik invloed uitoefenen op de inhoud van een rijksstructuurvisie?
Overlast door stoken
Wat kan ik doen bij aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning?
Benader de media
Hoe kan ik rookoverlast via het burgerlijk recht aanpakken?
Kan ik invloed uitoefenen op de inhoud van een provinciale structuurvisie?
Kan ik invloed uitoefenen op de inhoud van een gemeentelijke structuurvisie?
Hulp bij inspraak
Hulp bij hinder / schade / overtredingen
Hulp bij bezwaar en beroep
Wat kan ik doen tegen luchtvervuiling uit stallen?
Wat kan ik doen als ik overlast (zoals geluid, stank) heb van een bedrijf?
Waar kan ik juridische hulp vinden en heb ik een advocaat nodig?
Stappenplan rookoverlast
Intro Tools en tips
Gebruik media: schrijf een persbericht
Overleg met degene die overlast veroorzaakt
Handboek Behoud het Landschap 2011 Hoofdstuk 5
Handboek Behoud het Landschap 2011
Voorbeeldbrieven
Intro Voorbeeldbrieven
Wat is...?
NIBM: niet in betekende mate bijdragen
Wat is een belanghebbende?
Wat is een bestemmingsplan?
Wat is een provinciale ruimtelijke verordening?
Wat is een voorkeursbesluit?
Wat is handhaving?
Wat is een zienswijze?
Wat zijn bundelingsgebieden?
Wat is een sloopvergunning?
Wat is een voorbereidingsbesluit?
Wat is gedogen?
Wat is een fictieve weigering?
Wat is een beschikking?
Wat is een dwangsom (Afdeling 5.4.1 Awb)
Wat is een last onder bestuursdwang?
Wat is een besluit?
Wat zijn aanwijzingsbesluiten?
Wat is een uitwerking van een bestemmingsplan? (Wro)
Wat zijn instandhoudingsdoelstellingen?
Wat is een binnenplanse wijziging?
Wat is de beroepsprocedure?
Wat is een projectuitvoeringsbesluit?
Juridische basisbegrippen
Wat is een schorsing?
Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro)
1 Intro
2 Landelijk
3 Provinciaal

Wat is een besluit?

Wat is een besluit?
wat-is-een-besluit

Een besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb, artikel 1:3, eerste lid) is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt. Ofwel een beslissing met rechtsgevolgen, die is gebaseerd op het publiekrecht (strafrecht, bestuursrecht of staatsrecht).

Een voorbeeld van een besluit is een milieuvergunning op basis van de Wet milieubeheer.

Een voorbeeld van een overheidsbeslissing die geen besluit is, is de beslissing van de gemeente om een stuk grond te verkopen. Dit berust namelijk op het privaatrecht (het eigendomsrecht), niet op het publiekrecht en is dus geen besluit in de zin van de Awb.

Het besluit moet ook altijd op schrift staan. Een mondelinge beslissing is dus ook geen besluit.

  • SHARE

Discussie
of
CAPTCHA Images